สมาคมรถเช่าไทย

สมาคมรถเช่าไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจรถเช่า แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและภาพรวมของธุรกิจรถเช่าให้ดีขึ้น อันเป็นการ อำนวยประโยชน์ต่อผู้ประกอบการผู้บริโภค และส่งเสริมกิจกรรมการกุศลเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม


บทบาทของสมาคมรถเช่าไทย

1. สมาคมฯ เป็นองค์กรกลางในการให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการ หรือเอกชนทั่วไป ในการเช่ารถยนต์
2. สร้างมาตรฐานของการบริการรถเช่าของสมาชิก ให้เป็นรูปธรรม
3. ให้สมาคมทำหน้าที่เผยแพร่แนวคิดและเปรียบเทียบประโยชน์การใช้บริการรถเช่ากับการเช่าซื้อ การจัดลิสซิ่ง และการซื้อรถด้วยเงินสด
4. สมาคมฯ เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในปัญหาการเช่ารถยนต์


เป้าหมายของสมาคม

เพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมรถเช่าในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและเชื่อถือในฐานะมืออาชีพ


สิทธิของการเป็นสมาชิกสมาคมฯ


1. สมาชิกทั้งสองประเภท สามารถเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมฯ หรือคณะกรรมการในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์
    ของสมาคม หรือประโยชน์ในธุรกิจรถเช่า
2. สมาชิกทั้งสองประเภท สามารถมีสิทธิใช้เครื่องหมายของสมาคม
3. สมาชิกทั้งสองประเภท มีสิทธิเผยแพร่ชื่อและการบริการผ่านสื่อของทางสมาคม เช่น Website ของสมาคมฯ
4. สมาชิกทั้งสองประเภท สามารถเข้าไปดูรายชื่อลูกค้า หรือพนักงานขับรถ หรือคู่ค้าต่าง ๆ ที่มีประวัติไม่ดีเพื่อป้องกันการฉ้อโกงรถยนต์     หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ
5. สมาชิกทั้งสองประเภท ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมทุก 2 เดือน (6 ครั้ง/ปี)
6. สมาชิกสามัญ สามารถใช้รถทดแทนจากสมาชิกด้วยกันในราคาสมาชิก
7. สมาชิกสามัญ มีสิทธิในการใช้สัญญากลางของสมาคม
8. สมาชิกสามัญ จะได้สิทธิพิเศษ ด้านส่วนลด ราคา จากสมาชิกวิสามัญ

สมาชิกสมาคม

สมาชิกสามัญ คือ บริษัทที่ทำธุรกิจรถยนต์ให้เช่า
สมาชิกวิสามัญ คือ บริษัทที่ทำธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์


ค่าลงทะเบียน


สมาชิกสามัญ จะต้องชำระค่าลงทะเบียน แรกเข้า 20,000 บาท (ครั้งเดียว) และค่าบำรุงสมาคมรายปีๆ ละ 20,000 บาท
สมาชิกวิสามัญ จะต้องชำระค่าลงทะเบียน แรกเข้า 20,000 บาท (ครั้งเดียว) และค่าบำรุงสมาคมรายปีๆ ละ 20,000 บาท


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.