เมื่อผู้ใช้บริการรถเช่ามีแผนการจะเช่ารถเป็นการชั่วคราวหรือระยะยาวก็ตามควรคิดพิจารณาถึงเหตุผลหลายประการที่ว่าทำไมต้องเช่ารถ
กับสมาชิกสมาคมรถเช่าเท่านั้น

1. การบริการที่มีคุณภาพตามที่สมาคมกำหนด (Quality Assured) ซึ่งสมาชิกสมาคมทุกแห่งจะต้องดำเนินการภายใต้ระดับการบริการ
    ความซื่อสัตย์แก่ผู้ใช้บริการตามที่สมาคมได้กำหนดไว้ เช่น ราคาค่าเช่า, การบริการหลังการเช่า เป็นต้น
2. มาตรฐานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (Vehicle Safety)ผู้ใช้บริการทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะได้รับความมั่นใจในความ
    ปลอดภัยของรถยนต์ที่เช่าตามข้อกำหนดของสมาคม โดยใช้มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
3. สมาชิกทุกแห่งจะให้บริการการเช่ารถยนต์ ภายใต้ข้อสัญญา, ราคา และ เงื่อนไขที่เป็นธรรม (Fair Terms or Conditions) ซึ่งจะกำหนด
    โดยสมาคม เช่น สัญญาเช่ารถมาตรฐานของสมาคม เป็นต้น
4. การระงับข้อพิพากหรือไกล่เกลี่ย (Conciliations and Procedures) สมาชิกได้ให้สัญญาว่าจะให้บริการที่ดีที่สุด แต่หากเกิดข้อปัญหา
    ก็ยินดีให้สมาคมตามข้อบังคับ ในการยุติ เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและผู้ใช้บริการ
5. เครื่องหมายคุณภาพและความน่าเชื่อถือ (Signage and logo) ห้ามบริษัทภายนอกที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือมาตรฐานต่าง ๆ     
    ด้านการบริการ  หรือตรวจสอบคุณภาพของรถยนต์ใช้เครื่องหมายของสมาคม ยกเว้นสมาชิ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ว่าจะได้รับ
    สิ่งที่ดีที่สุดในด้านการบริการ,  ราคาและความปลอดภัย

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.