งานประชุมสมาคมรถเช่าไทย
(ครั้งที่ 2/2554)

วันที่ 10/5/54

ในการประชุมสมาคมรถเช่าไทย (ครั้งที่ 2/2554) วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 11 กรุงเทพประกันภัย(สำนักงาน
ใหญ่) คุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ (นายกสมาคมรถเช่าไทย)
เป็นตัวแทนสมาคม รถเช่าไทยมอบของขวัญให้แก่ คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล
(ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย) ที่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว
เปิดประชุมสมาคมรถเช่าไทยในครั้งนี้2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.