สมาคมรถเช่าไทย มอบเงินช่วยเหลือ 200,000 ให้กับโรงเรียนและนักเรียน ที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 30/3/54

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 นาย นที วรรธนะโกวินท์ อุปนายกสมาคม
รถเช่าไทย เข้ามอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียนและนักเรียน ที่ประสบ
อุทกภัยภาคใต้ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ จำนวน 200,000 บาท โดยมี พล.อ. ศิรินทร์ ธูปกล่ำ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สมาคมรถเช่าไทยเข้าร่วมด้วย2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.