สมาคมรถเช่าไทย ส่งอุปนายกสมาคม เป็นตัวแทนเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิก
วุฒิสภา

วันที่ 29/3/54

  สมาคมรถเช่าไทย โดยมติเสียงเอกฉันท์ของสมาชิกส่ง คุณนที
วรรธนะโกวินท์ อุปนายกสมาคม ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมรถเช่าไทย
และเป็นบุคคลที่เสียสละ มีความรู้ความสามารถ เข้ารับการสรรหาเป็น
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2554 โดยหวังว่าจะได้เข้าไปผลักดัน พรบ. สภาธุรกิจ
รถเช่า อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และแก้ไข ป้องกัน ควบคุม 1) การหลบเลี่ยงการเสียภาษีรายได้นิติบุคคลฯ ของธุรกิจรถเช่า 2)การใช้
ธุรกิจรถเช่า ในการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด หรือเงินผิดกฏหมาย
3)การใช้ธุรกิจรถเช่าฉ้อโกงประชาชน และ 4)การเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ อันเป็นการทำลายอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว คุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ นายกสมาคม ได้มอบดอกไม้ในที่ประชุมใหญ่เพื่อเป็นกำลังใจในครั้งนี้2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.