สมาคมรถเช่าไทย ร่วมกับ ACT สนับสนุน
การเป็นองค์กรอัจฉริยะ

วันที่ 27/8/53

      ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้ร่วมมือกับทาง บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที
(ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสนับสนุนการเป็นองค์กร อัจฉริยะ ที่โรงแรม
เรดิสัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 โดยในงานนี้ได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีจาก หลายฝ่าย ทำให้งาน ประสบความสำเร็จอย่างดี และมี
ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.