เยี่ยมบริษัทสมาชิกใหม่ บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31/5/53

      คุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ นายกสมาคม และ คุณนที วรรธนะโกวินท์ กรรมการที่ปรึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยมบริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จำกัด (มหชน) สมาชิกใหม่สมาคมรถเช่าไทย โดยได้รับการ
ต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผู้อำนวยการธุรกิจลูกค้า
องค์การ คุณอานนท์ วังวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ และ
คุณพิศมัย วิพัฒครุฑ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธุรกิจลูกค้าองค์การ โดยได้พา
คณะกรรมการสมาคมเยี่ยมชมบริษัท ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน
ศิลปะโบราณวัตถุกว่า 1,000 ชิ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา

ที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ตามสโลแกนที่ว่า กรุงเทพประกันภัย "แคร์คุณทุกย่างก้าว" และชมพิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัยซึ่งจัดแสดง2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.