สมาคมรถเช่าไทยร่วมทำบุญ มอบเงิน
สนับสนุน "กาชาด-มูลนิธิเมาไม่ขับ"

วันที่ 20/1/53

    นายนที วรรธนะโกวินท์ (คนที่สองจากขวา) นายกสมาคมและคณะ
กรรมการสมาคมรถเช่าไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม
รถเช่าไทย ร่วมมอบเงินบริจาค จากการจัดกิจกรรม "แรลลี่คาราวาน การกุศล สมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 5" กรุงเทพฯ- เขาใหญ่ นครราชสีมา ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัด
ดามาตุ ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของ
สมาคมฯ และกิจกรรมเพื่อการกุศลที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
โดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ (คนที่สามจาก
ซ้าย) ผู้ช่วยเลขาธิการฯ(ฝ่ายการจัดหารายได้)และผู้อำนวยการสำนัก
งานจัดหารายได้ และรศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี (คนที่สี่จากขวา)รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช
(คนที่สามจากขวา) เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมรับมอบเงินการกุศลในครั้งนี้2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.