งานประชุมสมาคมรถเช่าไทย
(ครั้งที่ 2/2555)

วันที่ 13/3/55

การประชุม ครั้งที่ 2/2555 วันอังคาร ที่ 13 มี.ค. 2555 ที่ผ่านมา ได้รับ
เกียรติจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยผู้อำนวยการภาคเหนือ
นายสุภกิตติ์ พลจันทร และ คุณปาริชาต บุญคล้าย หัวหน้างานพัฒนาและ
ส่งเสริมการตลาดภาคเหนือ ได้เข้าร่วมประชุม ในหัวข้อ “โครงการ Fly &
Drive ปีที่ 6 ขับรถเที่ยวให้สนุก แวะเติมความสุขให้ทั่วไทย” เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้น การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานและประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดย
ตลอด

       ในปี 2555 นี้ ทางททท.ให้เกียรติ สมาคมรถเช่าไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

       “Fly & Drive ปีที่ 6 ขับรถเที่ยวให้สนุก แวะเติมความสุขให้ทั่วไทย”  ภายใต้การสนับสนุนจาก ททท. อย่างเต็มที่ เพื่อให้โครงการดีๆ เช่นนี้ เกิดขึ้นอีก
ในปีต่อๆ ไป
       ทางสมาชิกสมาคมฯ ได้แสดงความแข็งแกร่งในการร่วมมือร่วมใจให้โครงการนี้  โดยมีบริการต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการมากมาย

 
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.