สมาคมรถเช่าไทยมอบเงินแก่
สภากาชาดไทยและมูลนิธิเมาไม่ขับ

วันที่ 26/3/55

วันที่ 26 มีนาคม 2555 สมาคมรถเช่าไทย นำรายได้ส่วนหนึ่งจากงาน
แข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 เส้นทาง กรุงเทพฯ –
หัวหิน แข่งขันเมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554  มอบให้แก่สภากาชาด
ไทย และ มูลนิธิเมาไม่ขับ อย่างเช่นทุกปี

สมาคมรถเช่าไทย โดย ดร.นที วรรธะโกวินท์ นายกสมาคมฯ และ นายสงกรานต์ ดิฏฐโชติ กรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย ตัวแทน
รับมอบโดย มรว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และ มูลนิธิเมาไม่ขับ ตัวแทน
รับมอบโดย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.