ขอแสดงความยินดีกับ
คุณสงกรานต์ ดิฏฐโชติ กรรมการรถเช่าไทย

      พิธีมอบวุฒิบัตร เพื่อเป็นเกียรติกับผู้บริหารสมาคมการค้าที่สำเร็จ
การอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาคมการค้า" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มาร่วมเป็นประธาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
         หลักสูตรนี้ สำหรับสมาคมการค้าที่จัดตั้งขึ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี โดย
หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ
พัฒนาสถานบันสมาคมการค้า และสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยรองรับ AEC ; กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.