การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2556
ณ ห้องเมเปิล 2 โรงแรมเมเปิล บางนา


        เมื่อ  วันพุธ  ที่  16 มกราคม  2556  ณ ห้องเมเปิล  2
โรงแรม เมเปิล  บางนา   ได้รับเกียรติร่วมเป็น  Host จัดการ
ประชุม โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างดี
จึงทำให้การประชุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.