สมาคมรถเช่าไทยมอบเงินสนับสนุน

การดำเนินงานตำรวจนครบาล
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

    ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย และคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วย คุณสงกรานต์ ดิฏฐโชติ และคุณการุณ กิจคุณาเสถียร
ตัวแทนสมาชิกสามัญ   สมาคมรถเช่าไทย เข้ากล่าวขอบคุณและมอบ
เงินสนับสนุน   "ศูนย์ป้องกัน   และ   ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์”   เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จัดทำคู่มือ การปราบ
ปรามโจรกรรม จำนวนเงิน 100,000.- บาท เพื่อประโยชน์ต่อสังคมตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้


       *เพื่อติดอาวุธทางปัญญา ให้แก่ประชาชน

       *เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปรามปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์

       *เพื่อให้รู้เท่าทันรูปแบบ วิธีการโจรกรรมรถ และหลักปฏิบัติในการป้องกัน

       โดยพลตำรวจตรี ประยนต์ ลาเสือ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน
2556 เวลา 12.30 น. ที่ผ่านมา
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.