สมาคมรถเช่าไทย
มอบเงินแก่สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ดร.นที วรรธะโกวินท์
นายกสมาคมรถเช่าไทย  และ  นายสงกรานต์  ดิฏฐโชติ  กรรมการ
เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทย นำรายได้ส่วนหนึ่ง  จากงานแรลลี่
การกุศล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 เส้นทาง กรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555 จำนวนเงิน 100,000.- บาท มอบ
แก่สภากาชาดไทย  อย่างเช่นทุกปี  ตัวแทนรับมอบโดย  มรว.
ปรียางค์ศรี  วัฒนคุณ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  สภากาชาดไทย

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.