การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่(1/2557)

Centra Central Station Hotel Bangkok

    เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ Centra Central Station Hotel
Bangkok โดย บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด ให้เกียรติเป็นHost
การประชุมครั้งนี้ โดยที่ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย
และคุณการุณ กิจคุณาเสถียร กรรมการสมาคมฯ(ซ้าย) เป็นตัวแทนของ
สมาคมรถเช่าไทย มอบของที่ระลึก ให้แก่ คุณเกียรติ ตั้งตรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พระราม 3 ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด(ขวา)


และในการประชุมครั้งนี้ได้แนะนำสมาชิกใหม่ 2 ราย คือ
   - สรช.วิ 28/2557 บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณประวีณ เจียมบุรเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ
   - สรช.วิ 29/2557 บริษัท ไทย ยูสด์ คาร์ จำกัด โดย คุณสงกรานต์ ดิฏฐโชติ กรรมการผู้จัดการ

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.