"ประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธุรกิจรถยนต์เช่า พ.ศ. ...."

ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

             เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 ณ  ห้องภาณุรังสีบอลล์รูม โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ มีการทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธุรกิจรถยนต์เช่า ที่สมาคมรถเช่าไทยเสนอ ซึ่งจัดโดยกรม การท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายภาษิต พุ่มชูศรี กล่าวเปิดงานและ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว นางสุพิทย์ วีระใจ กล่าวรายงาน และมีการเสวนาในหัวข้อ "ความสำคัญของรถเช่ากับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว" โดยนางจิราวรรณ สุญาณวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุธรณ์ พ.ต.อ.อาชยนต์ ไกรทอง รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย
 

และนายธีรเดช งามเหลือ  พิธีกรผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส ในการเข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ ในครั้งนี้ ยังมี คุณแก้วใจ เผอิญโชค, คุณการุณ กิจคุณาเสถียร, คุณสงกรานต์ ดิฏฐโชติ, คุณสุทธินันท์ อาภาศิริผล กรรมการสมาคมฯ อีกทั้งยังมีสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบของสมาคมฯ ประชาชน หน่วยงานเอกชน ราชการ และภาคอุตสหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์ ในครั้งนี้ด้วย ทางสมาคมฯ ขอขอบทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์ ในครั้งนี้ด้วย และหวังว่า  “พระราชบัญญัติคณะกรรมการธุรกิจรถยนต์เช่า พ.ศ...” จะมีประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.