การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (2/2562)
ณ ห้อง GMT I&II ชั้น 33 โรงแรม The Continent Hotel Bangkok

 

      เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00-17.00 น. สมาคมรถเช่าไทย จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 2/2562 ณ ห้อง GMT I&II ชั้น 33 โรงแรม The Continent Hotel Bangkok โดย ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม และคุณวสันต์ ติรยาอุดมสุข อุปนายกสมาคม พร้อมด้วยสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญ AEC และสมาชิกวิสามัญ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆและ Update ข้อมูลข่าวสารภายในที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์เช่าเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการแนะนำผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 1 ราย

     

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.